Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

„Wysokie loty, szerokie horyzonty- podniesienie efektywności kształcenia
dla potrzeb lotniska w Świdniku”

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w  Świdniku, ul. Szkolna 1,
21-040 Świdnik, tel. 81-751-26-71, info@wysokieloty.pcez.pl, www.wysokieloty.pcez.pl.

§1
Zasady ogólne
1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie pt.: „Wysokie loty, szerokie horyzonty – podniesienie efektywności kształcenia dla potrzeb lotniska w Świdniku”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Beneficjentem (projektodawcą) jest Powiat Świdnicki w Świdniku / Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w  Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-040 Świdnik.
3. Projekt „Wysokie loty, szerokie horyzonty – podniesienie efektywności kształcenia dla potrzeb lotniska w Świdniku” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego
w  Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-040 Świdnik, w terminie od 15.09.2010 roku do 15.09.2012 roku.
4. Adres Biura Projektu: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w  Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-040 Świdnik, pokój 003.
5. Projekt zakłada udział 300 beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu).
6. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału szkoły i efektywności kształcenia dla potrzeb lotniska i przemysłu lotniczego poprzez modernizację oferty edukacyjnej i wyposażenia dydaktycznego.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
8. Projekt jest zgodny z polityką równych szans – w procesie rekrutacji uwzględniona zostanie zasada otwartego dostępu do Projektu w równym stopniu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

§2
Warunki uczestnictwa

1. Do udziału w rekrutacji uprawnieni są wyłącznie uczniowie Technikum nr 1 w Świdniku, uczestnicy wywodzą się z województwa lubelskiego.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, lecz staje się obowiązkowe w momencie zakwalifikowania ucznia do zajęć. Uczeń może uczestniczyć nie więcej niż w trzech rodzajach zajęć pozalekcyjnych.
3. Rekrutacja odbywa się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku.
Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie zobligowany jest  do zapoznania się z regulaminem projektu (dostępnym w Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły www.wysokieloty.pcez.pl), wypełnienia formularza zgłoszeniowego i złożenia go w Biurze Projektu.
4. Uczeń zakwalifikowany do udziału w zajęciach projektu jest zobligowany do wypełnienia deklaracji uczestnictwa i złożenia jej w Biurze Projektu lub w sekretariacie szkoły. W przypadku niepełnoletności deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny ucznia. Uczeń lub opiekun prawny podpisuje jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu.
5. Rekrutacja odbywać się będzie przed rozpoczęciem każdego cyklu zajęć na początku i w trakcie każdego roku szkolnego. O rozpoczęciu każdego etapu rekrutacji informować będzie Koordynator. Przy nadmiarze chętnych tworzone będą listy rezerwowe.
6. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w poszczególnych zajęciach pozalekcyjnych jest zobowiązaniem ucznia do czynnego i pełnego udziału w projekcie od początku do końca realizowanych zajęć. Uczestnik Projektu może opuścić maksymalnie do 20% zajęć po należytym usprawiedliwieniu swojej nieobecności.
7. Informacje związane z rekrutacją i realizowanym projektem dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej szkoły: www.wysokieloty.pcez.pl
8 Rekrutacja przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator projektu, Koordynator ds. szkoleń i osoba prowadząca zajęcia.
9. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów:
– wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych,
– złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie wraz z wymaganymi załącznikami,
– weryfikacja złożonych dokumentów,
– sporządzenie list uczestników i ewentualnej listy rezerwowej.
10. Grupy będą kompletowane z uwzględnieniem specyfiki zajęć:
-o przyjęciu na zajęcia pozalekcyjne zadecydują nauczyciele prowadzący koła, uwzględniając zainteresowania uczniów,
– o zakwalifikowaniu na zajęcia wyrównujące braki wiadomości z matematyki w klasach pierwszych decydować będzie ocena z matematyki ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
– zajęcia dla maturzystów z matematyki i do egzaminu zawodowego są ogólnodostępne,
– opieka psychologiczno – pedagogiczna jest dla uczniów zgłaszających się indywidualnie, typowanych przez wychowawców lub zgłaszanych przez rodziców,
– poradnictwo zawodowe jest dla chętnych maturzystów
– wyjazdy edukacyjne z zakresu lotnictwa są dla uczniów kształcących się w zawodach lotniczych,
– zajęcia specjalistyczne we współpracy z Politechniką Lubelską są dla uczniów kształcących się w zawodach lotniczych i mechanicznych.
11. Rekrutacja na zajęcia z pedagogiem szkolnym, psychologiem i doradcami zawodowymi ma charakter indywidualny.

§ 3
Organizacja działań w ramach projektu

1. W ramach projektu realizowane będą:
a) dodatkowe zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne:
– dla klas pierwszych z matematyki – po 10 godzin dla grupy z każdej klasy;
– dla klas czwartych z matematyki – po 14 godzin dla grupy z każdej klasy;
– dla klas czwartych z przedmiotów zawodowych – po 14 godzin dla każdego zawodu;
b) zajęcia pozalekcyjne:
– montownia komputerów i sieci – po 30 godzin na grupę liczącą 7-9 osób, 4 cykle zajęć,
– koło lotnicze – po 20 godzin na grupę liczącą 3 – 6 osób, 4 cykle zajęć,
– modelarnia – po 20 godzin na grupę liczącą 3 – 6 osób, 4 cykle zajęć,
– sztuka POI – po 16 godzin na grupę liczącą sześć osób – dwa cykle zajęć,
c) poradnictwo zawodowe – 40 godzin w ciągu roku, 30 uczniów rocznie,
d) opieka psychologiczno – pedagogiczna – po 40 godzin w ciągu roku, 20 uczniów rocznie.
e) zajęcia specjalistyczne we współpracy z Politechnik Lubelską:
– wykłady specjalistów w szkole – po dwa rocznie
– wyjazd na Politechnikę Lubelską – jeden rocznie,
f) wyjazdy edukacyjne z zakresu lotnictwa.

Postanowienia końcowe
§ 4

1. Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.10.2010.
2. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych regulaminem oraz w sytuacjach spornych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.