O projekcie

Projekt realizowany w ramach działania : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej Programu Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności

Z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  szkoła  pozyskała kwotę 299 545 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Nr 1 i w przeciągu dwóch lat obejmie wsparciem 300 uczniów. Zajęcia są bezpłatne. Każdy uczestnik projektu otrzyma niezbędne materiały edukacyjne,  a szkoła doposażona  zostanie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
I.          Modernizacja kształcenia zawodowego dla lokalnego rynku pracy:

    Pilotaż kierunku: technik eksploatacji portów i terminali (zakup specjalistycznego wyposażenia, opracowanie filmów dydaktycznych i in.)
  • Zajęcia z przedmiotów lotniczych
  • Praktyki zawodowe u pracodawców na podstawie umów zawartych przez szkołę
  • Zajęcia praktyczne dla mechaników lotniczych w zakładzie lotniczym

II.          Zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne z matematyki dla klas I, zajęcia przygotowujące do matury z matematyki dla uczniów klas IV.
III.             Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania:

  1. Montownia komputerów i sieci
  2. Koło lotnicze
  3. Modelarnia
  4. Sztuka POI

IV.   Poradnictwo zawodowe
V. Wyjazdy edukacyjne dla klas lotniczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie, lotniska)
VI.           Opieka pedagogiczno-psychologiczna
VII.          Zajęcia specjalistyczne we współpracy z Politechniką Lubelską
Okres realizacji: od 15.09.2010 r. do 15.09.2012 r.
Udział w projekcie umożliwi:
–        Nabycie kwalifikacji zawodowych
–         Zwiększenie efektywności i atrakcyjności nauczania zawodów związanych z produkcją lotniczą i obsługą portu lotniczego
–         Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas pierwszych
–         Rozwój wiedzy z matematyki i umiejętności zawodowych u uczniów klas maturalnych
–         Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym uczniom mających problemy z nauką
–         Wzrost zainteresowań i motywacji do nauki
–         Wzrost aspiracji osobistych i zawodowych oraz pomoc w poruszaniu się na rynku pracy
–         Wyposażenie w umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem, wzrost samooceny i wiary w siebie

Możliwość komentowania jest wyłączona.